A Máriaremetei egyházközség honlapjáról
http://www.mariaremete.hu > Kezdőlap
:: Hivatali órák

Hivatalos órák:

kedden és csütörtökön

9.00 - 10.00

A lelkipásztor esetleges sürgős elfoglaltsága miatt célszerű érdeklődni az alábbi telefonon:

376-53-23

KISBOLDOGASSZONY BAZILIKA PLÉBÁNIA

Budapest II.

Templomkert 1.

1029

TEMPLOM   NYITVATARTÁSA:

HÉTFŐTŐL - PÉNTEKIG:  7 - 12 ÓRÁIG

SZOMBATON   ÉS   VASÁRNAP: 7 - 19 ÓRÁIG

..............................................................

Keresztelés bejelentése:

6 héttel előtte

...........................................................

Házasságkötés bejelentése:

 1/2 évvel előtte

2014-re esküvői jelentkezés csak advent 1. hetétől!

JELENTKEZÉS CSAK HIVATALI IDŐBEN ÉS CSAK SZEMÉLYESEN!!

Első jegyesoktatás: 2014. 02. 19-én este 7 órakor!!

                                                  

A házasság mivel szentség, kérjük a jegyesek maguk jöjjenek!

Jelentkezés előtt érdemes telefonon bejelentkezni!

.......................................................

Temetés bejelentése:

Plébániánk területén lakott  híveket a helybéli Plébánián kell

anyakönyveztetni! Akkor is,ha vendég atya temeti!!

------------------------------------------

EGYHÁZI ADÓ:

Az úgynevezett egyházközségi hozzájárulást ("egyházi adó") minden katolikusnak arra a plébániára kell befizetnie, amelynek területén lakik (állandó, vagy ideiglenes lakcíme van) CIC 518. kánon.
  Tehát a plébániához való tartozás nem tetszőleges, hanem a lakóhely szerint automatikus. Szentmisére és más liturgikus cseleményekre, hitoktatásra, közösségbe a hívők szabad választásuk szerint járhatnak bármely katolikus templomba, plébániára. Ezeken a helyeken adományokat is tehetnek, ez azonban nem tévesztendő össze az úgynevezett "egyházi adóval".
A kért "egyházi adó" mértéke a nettó jövedelem 1%-a, a családok természetesen együttesen is fizethetik "egyházi adójukat".

Kérjük híveinket, aki még nem rendezte, szíveskedjék akár a sekrestyében, vagy hivatalos időben az irodában rendezni.  Köszönjük!!


:: + Galgóczy Erzsébet életrajza
 

G A L G Ó C Z Y E R Z S É B E T (1905-1962)

A XX. század nagy magyar hitvallójának, engesztelőjének rövid életrajza

1

Az Oltáriszentség kimentése

Galgóczy Erzsébet, Krisztus fehér vértanúja 1905. június 27-én Szolnokon született 10. gyermekként egy tizenegy gyermekes

családban. A felnőtt kort csak négy gyermek érte meg. Szülei mélyen vallásos, egyszerű emberek voltak. Mindig nagyon

beteges kislány volt, gyermekkorában balesetek is érték. Elemi iskoláit alig tudta emiatt elvégezni. Első áldozó is csak

negyedikes korában lehetett a sok hiányzás miatt. Ettől kezdve napi áldozó lett. Jézus és a Szűzanya iránti szeretetét és

odaadását édesanyjának köszönheti, aki még születése előtt felajánlotta Jézusnak és a Szűzanyának. 1919-ben az országot érő

román támadás során a román csapatok a Tisza folyó felől Szolnok városát lőtték. A Zagyva folyó mellett álló szolnoki

Vártemplomból – mely akkor kétfrontos ágyútűz alatt volt – kimentette a monstranciát és az Oltáriszentséget a

cibóriumban. A megáradt Zagyvát átúszva, a fejére és vállára kötve mentette meg a DRÁGA TERHET. Már ekkor

vértanúságra vágyott, szerette volna életét áldozni Krisztusért. Ekkor még csak tizennégy éves volt. Megtette, amit az akkori

helyzetben egyetlen felnőtt sem mert megtenni. Ezért a hőstettéért nagy árat fizetett.

A betegségek. A Szűzanya és Jézus megjelenése Erzsébetnél

1920. március 12-én kerül betegen ágyba és ettől kezdve – ritka kivételtől eltekintve – élete végéig fel sem kel betegágyából.

Negyvenkét évet súlyos testi és lelki szenvedésekben, ágyban fekve él át, de nem egyedül és elhagyatva. Betegségeit,

szenvedéseit kereszthordozásként – vívódások után – felajánlja a hazáért és a lelkek mentéséért. (Betegségei: skarlát – és ennek

szövődményeként – vesebaj, súlyos égési sérülés, angolkór, majd a tüdőgyulladás következményeként fellépő TBC. A roncsoló

TBC a tüdőről áttevődik a belekre majd a csontokra. Állandó lázas állapot – sokszor 42 °C felett – mellette megjelennek a

degeneratív mozgásszervi elváltozások, a szív és keringési rendszeri betegségek. Rendelkezik a mások betegségének

„átvállalására” való képességgel. Járni alig, illetve egyáltalán nem képes.) Az 1929-es év július elején jelenik meg nála először

– kezdetben nem ismeri fel – a Szűzanya, a „Szép Hölgy” alakjában és ettől fogva élete végéig majd minden nap. A Szűzanya

részt vállal ápolásából, gyakran megáldoztatja, sőt időnként maga Jézus is áldoztatja. 1929 nagyböjtjében jelennek meg –

időszakosan eltűnve – kezén és lábán, oldalán Krisztus sebhelyei. Karácsony éjszakáján pedig a töviskoronát kapja homlokára

és fejére. Ettől kezdve haláláig hetente pénteki napokon átéli Jézus kínszenvedését. Együtt hordozza Vele a terheket,

lelkeket mentve, engesztelve.

Az engesztelő fehér vértanú életszentsége

Magát teljesen felajánlva Jézusnak és a Szűzanyának magyar nemzetünk bűneiért engesztelt, így élte betegágyában hihetetlen

mélységű testi- és lelki szenvedéssel teli életét haláláig. Napról napra vált Krisztus fehér vértanújává. Életútja párját ritkító

misztika. A Szűzanya kérésére REJTETTSÉGBEN ÉLTE LE ENGESZTELŐ ÉLETÉT. A halála óta több mint 50 év telt el, és

kevesen tudnak róla. 2011-ben a szolnoki Vártemplomban előadás hangzott el életéről a VII. Váci Egyházmegyei Találkozó

keretében, majd 2012-ben a szolnoki Belvárosi Plébániatemplomban volt újabb előadás róla. 2012-ben mennyei születésnapja

50. évfordulóján, jelenlegi tisztelői – több helyszínen – hálaadó emlékmisét mondattak érte. Szent Pió atya – a kortársa –

G A L G Ó C Z Y E R Z S É B E T (1905-1962)

A XX. század nagy magyar hitvallójának, engesztelőjének rövid életrajza

2

megemlékezett róla. Egy alkalommal magyar zarándokok keresték fel, akiket így fogadott: „Minek jönnek maguk ide

Magyarországról? Van maguknak is stigmatizáltjuk: Galgóczy Erzsébet.” 1

Papok, szerzetesek és világi segítők kísérték életútján, akik tanúságot tettek mellette. 1934-ben akkori lelkivezetője, P. Oberten

Odilo József ferences szerzetes (1892-1973) Rómában a Főgenerális atyával együtt beszélt XI. Piusz pápának (pontifikátus:

1922-1939) Galgóczy Erzsébetről. XI. Piusz akkor ezt mondotta: „Isten a műveit csodálatos úton tudja megvalósítani, ha

azokat valóban Ő akarja.” 2 1944-ben átélte Szolnok ostromát. A II. világháborút követő kommunista, ateista, egyházüldöző

környezetben a vádak, megnemértések, egyházi vizsgálatok csak súlyosbították szenvedéseit. Személye sokaknak jelentett

megerősítést és lelki támogatást. 1945-1962 között Ft. Doroszlai Kálmán plébános gondoskodott róla, miközben a lelkivezetője

volt. Ránk maradt naplói, versei, költészete, misztikus álmai, lelkigyakorlatos elmélkedései szép örökségünk. Neve Európa több

országában ismert (pl. Ausztria, Franciaország, Lengyelország, Németország). Földi életútját Máriaremetén fejezte be 1962.

március 27-én. Életszentségét több kortársa felismerte. Halálakor rózsaillat töltötte be a szobát. Tisztelői később is érezték a

rendkívüli mennyei illatot a budapesti Farkasréti temetőben lévő sírjánál. A temetői nyilvántartásban neve mellett a

„szentéletű” jelző áll.3

A Boldogságos Szűz szavai Galgóczy Erzsébethez 1946 augusztus 30-án: „Halálod után kinyilatkoztatja és megmutatja az Úr

Jézus, hogy valóban az Ő eszköze voltál, és engesztelő áldozata. És én megmutatom, hogy az enyém voltál és az Úr Jézus

leghatalmasabb akaratából történt és fog történni minden. Nagy szándékainak megvalósításához téged használt és

környezetedet eszköznek.” 4

A lábjegyzetben5 hivatkozott könyvek szerzőivel egyetértésben, VIII. Orbán pápa dekrétumával összhangban alávetjük magunkat a legfőbb

Egyházi Hatóság ítéletének és az ismertetésünkben előforduló csodás jelenések közlése által nem óhajtjuk végső döntését megelőzni.

Kérjük, hogy az imameghallgatásokat, az orvos által is igazolt csodálatos gyógyulásokat a következő címen jelezzék:

Püspöki Iroda ( H - 2600 Vác, Migazzi tér 1. Pf. 167.)

(A hivatkozott források alapján összeállította: Medveczky István – 2013)

1 KISS Mária Hortenzia: Új idők apostola a stigmatizált Galgóczy Erzsébet. Kecskemét, [1989], Szerzői Kiadás – Petőfi Ny. 178. p.

2 A szeretet nem ismer határt. A stigmatiztált Galgóczy Erzsébet élete és szenvedése 1905-1962. 3. kiad. Kézirat gyanánt. Mountain

View - California 2003, Two Hearts Books. 94. p.

P. Oberten Odilo. In: Online Magyar Katolikus Lexikon http://lexikon.katolikus.hu/O/Oberten.html [letöltve 2013.01.08.]

Der Heilige Vater Pius PP XI. In: http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/index_ge.htm [letöltve: 2013.01.08.]

3 Verőcei Gábor plébános (Budapest-Farkasrét Mindenszentek Plébániatemplom) szóbeli közlése 2013-ban.

4

Ez az idézet KISS Mária Hortenzia: Új idők apostola a stigmatizált Galgóczy Erzsébet. Kecskemét, [1989], Szerzői Kiadás – Petőfi

Ny. 248 p., 6 t. c. munkájának hátsó fedőborítóján olvasható.

5 Kiss Mária Hortenzia: Új idők apostola a stigmatizált Galgóczy Erzsébet. Kecskemét, [1989], Szerzői Kiadás. – Petőfi Ny. 248 p. 6 t.

Megjegyzés: Kiss Mária Hortenzia (1911-1994), kalocsai Miasszonyunk iskolanővér könyve már nem kapható. Az interneten több

részlet olvasható ebből a munkából, a részletek feltöltése folyamatos:

http://www.szeretetfoldje.hu/index.php/cikkek-irasok/2743-galgoczy-erzsebet-eletrajzabol-1-resz-a-puha-feszek -

Jelenleg már a 7. rész is elérhető: http://www.szeretetfoldje.hu/index.php/cikkek-irasok/2980-a-stigmatizalt-galgoczy-erzsebet-elete-7-

resz-nagyboldogasszony

A szeretet nem ismer határt. A stigmatiztált Galgóczy Erzsébet élete és szenvedése 1905-1962. 3. kiad. Kézirat gyanánt. Mountain

View - California 2003, Two Hearts Books. 192 p. illusztr.

Megjegyzés: Roth Anna (1918-1998) irgalmasrendi nővér volt e könyv szerzője. Neve sem a könyv borítóján, sem annak belsejében

nem szerepel, mert a szerzőnek ez volt az akarata.

:: Erdő Péter vizitáció tartott Máriaremetén 2014.02.07/8. napokon

Máriaremetén tartott vizitációt Erdő Péter bíboros 2014. 02.07/08 napokon      

Egyházmegyénkben, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében a több évre tervezett vizitációsorozat egyik állomásaként 2014. február 7-8-án Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek a Máriaremetei Bazilika Plébániáját látogatta meg. A plébániai közösség ajándékként élte meg Erdő Péter bíboros látogatását.
Az első napon, pénteken a plébánia területén található otthonokat látogatta meg Erdő Péter. A húsz éve működő Lékai László Szeretetotthonban a kezdetek óta itt ápolt       dr. Wintsche Olga nénit áldoztatta meg elsőpéntek alkalmából, elbeszélgetett vele, majd fogyatékkal élő betegekkel találkozott. 
            A Jerikó otthonban az ott lakó Vida Zoltán szobrászművész köszöntötte a vendégeket. Ebéd után a főpásztor meglátogatta idős paptársát, Kiss József kanonok urat, aki éveken keresztül minden nap a Lékai-otthonban tartott szentmisét. 
           Ezt követően Erdő Péter a nyugdíjas pedagógusok otthonát kereste fel, amely a volt szervita kolostor épületében működik. Az itt lakók a Boldogasszony anyánk kezdetű énekkel köszöntötték őt. A Bíboros atya és a nyugdíjas pedagógusok között kötetlen beszélgetés alakult ki. A találkozó végén, az áldás után a Bíboros atya képet osztott ki boldog Meszlényi Zoltánról a jelenlevőknek.

                     
Délután az önkormányzat képviselőivel: Dankó Virág alpolgármesterrel és a II. kerület egyházügyi tanácsnokával találkozott a bíboros. Ezután a Bíboros atya átnézte a Plébánia anyakönyveit és a vizitáció kitöltött kérdőívét.

           -----------------------------------------------
A vizitáció csúcspontja a szombat délelőtt ½ 11-kor tartott szentmise volt a Máriaremetei Bazilikában. Milyen jó, amikor egy család együtt van, és velünk van a családfő. A Remetei Szűzanya családja is így teljes, hogy velünk van a bíboros atya, mint ennek a közösségnek is a feje. – ezekkel a szavakkal köszöntötte László atya a Bíboros urat, majd átadta a plébániai közösség ajándékát, Szemereki Teréz keramikusművész alkotását.
          
A bűnbánat szentsége visszaállít bennünket Isten kegyelmébe és bensőséges barátsággal összekapcsol vele. – mondta homíliájában Erdő Péter. A főpásztor beszélt a gyónás szent­ségének gyógyító hatásáról és a betegek szentségének vigasztaló, megerősítő erejéről. A betegek kenete hitünk szerint valódi, teljes értékű szentség, a pap imádsága kifejezi, hogy az egyház a betegeket a szenvedő és megdicsőült Krisztusra bízza. Az olaj pedig az Olajfák hegyének misztériumát juttatja eszünk­be. Ez a szentség nemcsak megvigasztal és megerősít, de a betegségen túl a végleges gyógyulás, a feltámadás felé irányítja figyel­münket.
A Lourdes-i Szűzanya ünnepére készülődve a szentmisén Erdő Péter bíboros ötven jelentkezőnek szolgáltatta ki a betegek szentségét Szent Bernadett ereklyéjének jelenlétében. A szentmisén templomunk kórusa működött közre, többek között elénekelve Werner atya „Ó, boldog barlang” c. kórusművét, a Lourdes-i himnuszt és Szent Bernadettről szóló énekeket.
          

A szentmise után a plébánia területén élő Szeretetláng engesztelő csoport tagjaival való találkozót követően a plébánia külön­böző csoportjainak vezetőivel beszélgetett a főpász­tor: bemutatkozott a karitászcsoport, a Mécs közösség, a hitoktatók köre, a rózsafüzér társaság, a templomi kórus, a szülői fórum és a liturgikus csoport is. A vizitáció a képviselő­testülettel való találko­zással ért véget.
   

                     -------------------------------------------------
          
A Katolikus Rádióban elhangzott beszélgetés végén László atya elmondta, hogy a főpásztori vizitációra nagy izgalommal készültünk. De ez a feszültség aztán feloldódott, különösen abban a hangulatban, ami körülvette az egész látogatást, mert azt éreztük mindnyájan, mint a családban, hogy az atya jött közénk, és olyan atyai szeretettel vett körül mindnyájunkat. Bármit mondott, bármit kérdezett, mindezt a legnagyobb atyai szeretettel tette.

Kedves Látogatónk!

Szeretettel köszöntjük a Máriaremetei Kisboldogasszony Bazilika és Egyházközsége honlapján. Egyházközségünk korábbi nyilvános megjelenései mellett (Máriaremetei Híradó, különböző körmenetek, a templomkert szabadtéri oltáránál tartott szentmisék, egyéb szabadtéri rendezvények) a jövőben felhasználjuk a modern technika kínálta lehetőségeket is.

Ehhez a gondolathoz kapcsolódva kérjük, hogy kedves látogatóink (legyenek akár egyházközségünk hívei akár távoli érdeklődők, éljenek akár határainkon innen akár azokon túl) honlapunk tartalmát illetően legyenek segítségünkre ötleteikkel, kéréseikkel, kritikájukkal (legyen az akár csak egy sajtóhibára figyelmeztetés is).

A honlap tartalmát folyamatosan készítjük, az aktualitásokat rendszeresen frissítjük, ezért célszerű gyakran benézni hozzánk.

Dícsértessék a Jézus Krisztus!

:: Legutóbbi közlések

» Templomi Hirdetés 2014. 04.20.

Itt tesszük közzé a szentmiséken elhangzott hirdetéseket:
[2014-04-16 18:24]

» Templomi Hirdetés 2014. 04.13.

Itt tesszük közzé a szentmiséken elhangzott hirdetéseket:
[2014-04-10 18:58]

» Egyházi adó

[2013-10-24 18:44]

» NAGYHÉT MÁRIAREMETÉN ( 2014.)

[2013-03-01 20:00]

» Bazilikánk története

[2005-12-02 08:14]

» Szentmisék rendje a környező templomokban

Itt összefoglalva találhatja a közeli templomok szentmiséinek rendjét.
[2005-03-17 21:35]

» Régi szentképek világa

Tekintse meg a régi remetei szentképeket! Kedves szépségük mellett ritkaságuk, mívességük miattt is megérdemlik a figyelmet.
[2005-03-04 22:11]

Közel száz évvel ezelőtti hangulat az akkoriban kézzel utószínezett fotón.

Üdvözlet
Máriaremetéről

» Kegytemplomunk és környéke régi képeken

Reméljük sok kedves érdeklődőnek sikerül kellemes perceket szereznünk azzal, hogy Kegytemplomunkról és környékéről készült korabeli fotók és képeslapok segítségével akár közel száz évre tekinthet vissza és hasonlíthat össze múltat a jelennel.
[2005-02-28 00:00]

» SZENTSÉGIMÁDÁS

A harmadik évezred Fénye és Élete az Eucharisztia
[2005-02-06 13:59]

:: Azonosítás

Üdvözöljük!

Szeretném elérni az extranet oldalakat is.

:: Szentmiséink rendje

Hétköznapokon:

7 és 1/2  11 órakor

( elsőpénteken 2009. 01.hó-tól nincs esti mise!)

Szombaton:

7  -  1/2 11   és   18 órakor

Vasárnap:

7.30 - 9.00

10.30 - 12.00 - 18.00

Szentmisék rendje a környező templomokban

:: Ajánlott honlapok

Katolikus Egyház

Főegyházmegye

Széphalom - Jézus Szíve Plébánia

Copyright © Egyházközség - Máriaremete. Minden jog fenntartva
Made with WebGyurma