A Máriaremetei egyházközség honlapjáról
http://www.mariaremete.hu > Kezdőlap
:: Hivatali órák

Hivatalos órák:

kedden 9:00-10:00,

csütörtökön 17:00-18:00 között.

A lelkipásztor esetleges sürgős elfoglaltsága miatt célszerű érdeklődni az alábbi telefonon:

376-53-23

KISBOLDOGASSZONY BAZILIKA PLÉBÁNIA

Budapest II.

Templomkert 1.

1029

TEMPLOM   NYITVA TARTÁSA:

HÉTFŐ - PÉNTEK:  7 - 12 ÓRA KÖZÖTT

SZOMBATON: 8:30-12:00 és 17:30-19:00 KÖZÖTT

VASÁRNAP: 7:00-12:00 és 17:30-19:00 KÖZÖTT

..............................................................

Keresztelés bejelentése:

egy hónappal előtte 

...........................................................

Házasságkötés bejelentése:

 1/2 évvel előtte

2023-ra esküvői jelentkezés csak advent 1. hetétől!
(2022.11.29. 9-10 között)

JELENTKEZÉS CSAK HIVATALI IDŐBEN ÉS CSAK SZEMÉLYESEN!

Figyeljék a templomi hirdetést az esetleges nyitva tartás változása miatt! 

(Már most jelezzük, hogy jövőre lesznek egész napos programok

templomunkban, amikor nem tudunk esküvőt felvenni:

2023.04.06-08. Húsvéti szent három nap
2023.05.20. Élő Rózsafüzér zarándoklat
2023.05.27-06. Pünkösd

                    

Kérjük azokat a jegyeseket, akik 2024-ben szándékoznak házasságot kötni, még december és január hónapban jelentkezzenek!

Azok a jegyesek,akiket Plébániánk készít fel a szentség felvételére, azoknak az első találkozó:
idejében jelezzük.

                              

A házasság mivel szentség, kérjük a jegyesek maguk jöjjenek!

Jelentkezés előtt érdemes telefonon bejelentkezni!

Jelentkezni: 2023.12.05. 9-10 között személyesen lehet!

----------------- 

Temetés bejelentése:

Plébániánk területén lakott  híveket a helybéli Plébánián kell

anyakönyveztetni! Akkor is,ha vendég atya temeti!!

------------------------------------------

EGYHÁZI ADÓ:

Az úgynevezett egyházközségi hozzájárulást ("egyházi adó") minden katolikusnak arra a plébániára kell befizetnie, amelynek területén lakik (állandó, vagy ideiglenes lakcíme van) CIC 518. kánon.
  Tehát a plébániához való tartozás nem tetszőleges, hanem a lakóhely szerint automatikus. Szentmisére és más liturgikus cseleményekre, hitoktatásra, közösségbe a hívők szabad választásuk szerint járhatnak bármely katolikus templomba, plébániára. Ezeken a helyeken adományokat is tehetnek, ez azonban nem tévesztendő össze az úgynevezett "egyházi adóval".
A kért "egyházi adó" mértéke a nettó jövedelem 1%-a, a családok természetesen együttesen is fizethetik "egyházi adójukat".

Kérjük híveinket, aki még nem rendezte, szíveskedjék akár a sekrestyében, vagy hivatalos időben az irodában rendezni.  Köszönjük!!


:: Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 2020
Nemzetközi Eucharisztikus Konresszus 2020
:: Ferenc pápa nyolc tanácsa jegyes- és házaspároknak
2014. november 14. péntek 19:56

Ferenc pápa februári, jegyespároknak tartott tanítása alapján készült a Rome Reports összeállítása, melyet kiegészítettünk a beszéd teljes szövege alapján.

1.

„A házasságon nap mint nap dolgozni kell. Azt is mondhatnánk, olyan, mint egy mesterember munkája, mint az aranyművesség, hisz a férj feladata, hogy még inkább nővé tegye a feleségét, a feleség feladata pedig még inkább férfivá tenni a férjét. Az emberségben is együtt növekednek, férfiként és nőként.”

2.

„A szeretet kapcsolat. Olyan valóság, amely napról napra növekszik. Ha példával szeretnénk illusztrálni, azt mondhatnánk: úgy épül, mint egy ház. Együtt építitek a házat, nem egyedül!”

3.

„A házasságot ne az érzelmek homokjára építsétek, melyek jönnek-mennek. Építsétek a valódi szeretet sziklájára, a szeretetre, amely Istentől való.”

4.

„Nem csak az a fontos, hogy sokáig tartson a házasság. A házasság minősége is számít.”


5.

„Amikor a Miatyánkot imádkozzuk, azt kérjük: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. A házastársak megtanulhatnak így imádkozni: Urunk, mindennapi szeretetünket add meg nekünk ma.”

6.

„Szabad? Így kérhetjük kedvesen, hogy beléphessünk a másik ember életébe, tisztelettel és figyelemmel. Tudjuk, hogyan kell köszönetet mondani? Jegyesként, hamarosan házaspárként, fontos éltetni magatokban annak tudatát: házastársatok Isten ajándéka. És amikor az ember ajándékot kap Istentől, azt mondja: köszönöm.”

7.

„Mindannyian jól tudjuk, nem létezik tökéletes család, tökéletes férj, tökéletes feleség. A tökéletes anyósról nem is szólva… Mi létezünk, mi, bűnösök. Jézus jól ismer minket, és elárul nekünk egy titkot: soha ne fejezzük be úgy a napot, hogy ne kérnénk bocsánatot, ne bocsátanánk meg egymásnak.”

8.

„Tegyetek róla, hogy [az esküvő] valóban ünnep legyen, mert a házasság ünnep. Keresztény ünnep, nem világi. Arra gondoltatok, teát iszogattok majd? Semmi esetre se, bor nélkül nem ünnep az ünnep. (...) Ami kétezer évvel ezelőtt Kánában történt, valójában minden esküvőn megtörténik: az Úr jelenléte lesz az, ami teljessé, mélyen igazzá teszi a házasságotokat. (...) És az Ő jelenléte az, ami megadja a jó bort.”

Magyar Kurír
(tzs–vn) 

---------------------------------------------------------------------------- 

:: + Galgóczy Erzsébet életrajza
 

G A L G Ó C Z Y E R Z S É B E T (1905-1962)

A XX. század nagy magyar hitvallójának, engesztelőjének rövid életrajza

1

Az Oltáriszentség kimentése

Galgóczy Erzsébet, Krisztus fehér vértanúja 1905. június 27-én Szolnokon született 10. gyermekként egy tizenegy gyermekes

családban. A felnőtt kort csak négy gyermek érte meg. Szülei mélyen vallásos, egyszerű emberek voltak. Mindig nagyon

beteges kislány volt, gyermekkorában balesetek is érték. Elemi iskoláit alig tudta emiatt elvégezni. Első áldozó is csak

negyedikes korában lehetett a sok hiányzás miatt. Ettől kezdve napi áldozó lett. Jézus és a Szűzanya iránti szeretetét és

odaadását édesanyjának köszönheti, aki még születése előtt felajánlotta Jézusnak és a Szűzanyának. 1919-ben az országot érő

román támadás során a román csapatok a Tisza folyó felől Szolnok városát lőtték. A Zagyva folyó mellett álló szolnoki

Vártemplomból – mely akkor kétfrontos ágyútűz alatt volt – kimentette a monstranciát és az Oltáriszentséget a

cibóriumban. A megáradt Zagyvát átúszva, a fejére és vállára kötve mentette meg a DRÁGA TERHET. Már ekkor

vértanúságra vágyott, szerette volna életét áldozni Krisztusért. Ekkor még csak tizennégy éves volt. Megtette, amit az akkori

helyzetben egyetlen felnőtt sem mert megtenni. Ezért a hőstettéért nagy árat fizetett.

A betegségek. A Szűzanya és Jézus megjelenése Erzsébetnél

1920. március 12-én kerül betegen ágyba és ettől kezdve – ritka kivételtől eltekintve – élete végéig fel sem kel betegágyából.

Negyvenkét évet súlyos testi és lelki szenvedésekben, ágyban fekve él át, de nem egyedül és elhagyatva. Betegségeit,

szenvedéseit kereszthordozásként – vívódások után – felajánlja a hazáért és a lelkek mentéséért. (Betegségei: skarlát – és ennek

szövődményeként – vesebaj, súlyos égési sérülés, angolkór, majd a tüdőgyulladás következményeként fellépő TBC. A roncsoló

TBC a tüdőről áttevődik a belekre majd a csontokra. Állandó lázas állapot – sokszor 42 °C felett – mellette megjelennek a

degeneratív mozgásszervi elváltozások, a szív és keringési rendszeri betegségek. Rendelkezik a mások betegségének

„átvállalására” való képességgel. Járni alig, illetve egyáltalán nem képes.) Az 1929-es év július elején jelenik meg nála először

– kezdetben nem ismeri fel – a Szűzanya, a „Szép Hölgy” alakjában és ettől fogva élete végéig majd minden nap. A Szűzanya

részt vállal ápolásából, gyakran megáldoztatja, sőt időnként maga Jézus is áldoztatja. 1929 nagyböjtjében jelennek meg –

időszakosan eltűnve – kezén és lábán, oldalán Krisztus sebhelyei. Karácsony éjszakáján pedig a töviskoronát kapja homlokára

és fejére. Ettől kezdve haláláig hetente pénteki napokon átéli Jézus kínszenvedését. Együtt hordozza Vele a terheket,

lelkeket mentve, engesztelve.

Az engesztelő fehér vértanú életszentsége

Magát teljesen felajánlva Jézusnak és a Szűzanyának magyar nemzetünk bűneiért engesztelt, így élte betegágyában hihetetlen

mélységű testi- és lelki szenvedéssel teli életét haláláig. Napról napra vált Krisztus fehér vértanújává. Életútja párját ritkító

misztika. A Szűzanya kérésére REJTETTSÉGBEN ÉLTE LE ENGESZTELŐ ÉLETÉT. A halála óta több mint 50 év telt el, és

kevesen tudnak róla. 2011-ben a szolnoki Vártemplomban előadás hangzott el életéről a VII. Váci Egyházmegyei Találkozó

keretében, majd 2012-ben a szolnoki Belvárosi Plébániatemplomban volt újabb előadás róla. 2012-ben mennyei születésnapja

50. évfordulóján, jelenlegi tisztelői – több helyszínen – hálaadó emlékmisét mondattak érte. Szent Pió atya – a kortársa –

G A L G Ó C Z Y E R Z S É B E T (1905-1962)

A XX. század nagy magyar hitvallójának, engesztelőjének rövid életrajza

2

megemlékezett róla. Egy alkalommal magyar zarándokok keresték fel, akiket így fogadott: „Minek jönnek maguk ide

Magyarországról? Van maguknak is stigmatizáltjuk: Galgóczy Erzsébet.” 1

Papok, szerzetesek és világi segítők kísérték életútján, akik tanúságot tettek mellette. 1934-ben akkori lelkivezetője, P. Oberten

Odilo József ferences szerzetes (1892-1973) Rómában a Főgenerális atyával együtt beszélt XI. Piusz pápának (pontifikátus:

1922-1939) Galgóczy Erzsébetről. XI. Piusz akkor ezt mondotta: „Isten a műveit csodálatos úton tudja megvalósítani, ha

azokat valóban Ő akarja.” 2 1944-ben átélte Szolnok ostromát. A II. világháborút követő kommunista, ateista, egyházüldöző

környezetben a vádak, megnemértések, egyházi vizsgálatok csak súlyosbították szenvedéseit. Személye sokaknak jelentett

megerősítést és lelki támogatást. 1945-1962 között Ft. Doroszlai Kálmán plébános gondoskodott róla, miközben a lelkivezetője

volt. Ránk maradt naplói, versei, költészete, misztikus álmai, lelkigyakorlatos elmélkedései szép örökségünk. Neve Európa több

országában ismert (pl. Ausztria, Franciaország, Lengyelország, Németország). Földi életútját Máriaremetén fejezte be 1962.

március 27-én. Életszentségét több kortársa felismerte. Halálakor rózsaillat töltötte be a szobát. Tisztelői később is érezték a

rendkívüli mennyei illatot a budapesti Farkasréti temetőben lévő sírjánál. A temetői nyilvántartásban neve mellett a

„szentéletű” jelző áll.3

A Boldogságos Szűz szavai Galgóczy Erzsébethez 1946 augusztus 30-án: „Halálod után kinyilatkoztatja és megmutatja az Úr

Jézus, hogy valóban az Ő eszköze voltál, és engesztelő áldozata. És én megmutatom, hogy az enyém voltál és az Úr Jézus

leghatalmasabb akaratából történt és fog történni minden. Nagy szándékainak megvalósításához téged használt és

környezetedet eszköznek.” 4

A lábjegyzetben5 hivatkozott könyvek szerzőivel egyetértésben, VIII. Orbán pápa dekrétumával összhangban alávetjük magunkat a legfőbb

Egyházi Hatóság ítéletének és az ismertetésünkben előforduló csodás jelenések közlése által nem óhajtjuk végső döntését megelőzni.

Kérjük, hogy az imameghallgatásokat, az orvos által is igazolt csodálatos gyógyulásokat a következő címen jelezzék:

Püspöki Iroda ( H - 2600 Vác, Migazzi tér 1. Pf. 167.)

(A hivatkozott források alapján összeállította: Medveczky István – 2013)

1 KISS Mária Hortenzia: Új idők apostola a stigmatizált Galgóczy Erzsébet. Kecskemét, [1989], Szerzői Kiadás – Petőfi Ny. 178. p.

2 A szeretet nem ismer határt. A stigmatiztált Galgóczy Erzsébet élete és szenvedése 1905-1962. 3. kiad. Kézirat gyanánt. Mountain

View - California 2003, Two Hearts Books. 94. p.

P. Oberten Odilo. In: Online Magyar Katolikus Lexikon http://lexikon.katolikus.hu/O/Oberten.html [letöltve 2013.01.08.]

Der Heilige Vater Pius PP XI. In: http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/index_ge.htm [letöltve: 2013.01.08.]

3 Verőcei Gábor plébános (Budapest-Farkasrét Mindenszentek Plébániatemplom) szóbeli közlése 2013-ban.

4

Ez az idézet KISS Mária Hortenzia: Új idők apostola a stigmatizált Galgóczy Erzsébet. Kecskemét, [1989], Szerzői Kiadás – Petőfi

Ny. 248 p., 6 t. c. munkájának hátsó fedőborítóján olvasható.

5 Kiss Mária Hortenzia: Új idők apostola a stigmatizált Galgóczy Erzsébet. Kecskemét, [1989], Szerzői Kiadás. – Petőfi Ny. 248 p. 6 t.

Megjegyzés: Kiss Mária Hortenzia (1911-1994), kalocsai Miasszonyunk iskolanővér könyve már nem kapható. Az interneten több

részlet olvasható ebből a munkából, a részletek feltöltése folyamatos:

http://www.szeretetfoldje.hu/index.php/cikkek-irasok/2743-galgoczy-erzsebet-eletrajzabol-1-resz-a-puha-feszek -

Jelenleg már a 7. rész is elérhető: http://www.szeretetfoldje.hu/index.php/cikkek-irasok/2980-a-stigmatizalt-galgoczy-erzsebet-elete-7-

resz-nagyboldogasszony

A szeretet nem ismer határt. A stigmatiztált Galgóczy Erzsébet élete és szenvedése 1905-1962. 3. kiad. Kézirat gyanánt. Mountain

View - California 2003, Two Hearts Books. 192 p. illusztr.

Megjegyzés: Roth Anna (1918-1998) irgalmasrendi nővér volt e könyv szerzője. Neve sem a könyv borítóján, sem annak belsejében

nem szerepel, mert a szerzőnek ez volt az akarata.

:: Legutóbbi közlések

»  TEMPLOMI HIRDETÉS, 2024. 07. 14.

Itt tesszük közzé az aktuális hirdetményeket.

»  MÁRIAREMETEI HÍRADÓ

28. évfolyam 3. szám (327), 2024. március

»  HITTANÓRÁK RENDJE

Várunk hittanra a Máriaremetei Bazilikába!

»  ONLINE SZENTMISE-KÖZVETÍTÉSEK

A Magyar Kurír összeállítása.

»  Októberi gondolatok Máriaremetén

Dévay Attila filmje

»  KÉRÉSÜNK A HÍVEK FELÉ

Amint kedves híveink is tapasztalják, Egyházunk vezetői, a Magyar Püspöki Kar alkalmazkodik az állami rendelkezésekhez, mely jelenti az elszigeteltséget az emberektől. Vigyázzunk egymásra otthon maradással! Templomunkban a misék idejében elvégezzük a téli kápolnában híveink által kért szentmiséket, azonban ha be is jön valaki imádkozni, adományával nem támogatja a templomot. Betartjuk az előírásokat, de egymás után jönnek a kiadások, csekkek és nem tudjuk majd fedezni. Kérem híveinket, érezzék át ezt a nehéz helyzetet és segítsék templomunkat.
Számlaszámunk: 10400212-02101640-10010000

Köszönettel:

Esterházy László
kanonok plébános

» Egyházi adó

[2013-10-24 18:44]

» Szentmisék rendje a környező templomokban

Itt összefoglalva találhatja a közeli templomok szentmiséinek rendjét.
[2005-03-17 21:35]

» Régi szentképek világa

Tekintse meg a régi remetei szentképeket! Kedves szépségük mellett ritkaságuk, mívességük miattt is megérdemlik a figyelmet.
[2005-03-04 22:11]

Közel száz évvel ezelőtti hangulat az akkoriban kézzel utószínezett fotón.

Üdvözlet
Máriaremetéről

» Kegytemplomunk és környéke régi képeken

Reméljük sok kedves érdeklődőnek sikerül kellemes perceket szereznünk azzal, hogy Kegytemplomunkról és környékéről készült korabeli fotók és képeslapok segítségével akár közel száz évre tekinthet vissza és hasonlíthat össze múltat a jelennel.
[2005-02-28 00:00]

» SZENTSÉGIMÁDÁS

A harmadik évezred Fénye és Élete az Eucharisztia
[2005-02-06 13:59]

:: Szentmise-közvetítések
:: Szentmiséink rendje

Hétfőn, szerdán, pénteken:

7.00 - 10:30

Kedden, csütörtökön:

10:30

Szombaton:

10:30 - 18.00

Vasárnap:

7.30 - 9.00

11.00 - 18.00

Szentmisék rendje a környező templomokban

:: Pályázati támogatások

Bethlen Gábor Alapkezelő, EGYH-KCP-20-P-0122
Szakmai és szöveges-fényképes beszámoló

Bethlen Gábor Alapkezelő, EGYH-KCP-18-P-0105
Szakmai beszámoló
Szöveges-fényképes beszámoló

Bethlen Gábor Alapkezelő, EGYH-KCP-16-P-0131
Szöveges beszámoló

:: Ajánlott honlapok

Katolikus Egyház

Főegyházmegye

Széphalom - Jézus Szíve Plébánia

     
Copyright © Egyházközség - Máriaremete. Minden jog fenntartva
Made with WebGyurma